Tìm kiếm tour
Tên Tour
Loại tour
Quốc Gia
Thành Phố

HÀ NỘI - LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM – BẢO TÀNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI
Thời gian: 01 ngày
Xuất phát: Hà Nội
Điểm đến: Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam - Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh
Giá: Liên hệ

       Làng Văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam - một trung tâm hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hoá truyền thống của 54 dân tộc anh em, giới thiệu với nhân dân trong nước và khách quốc tế; đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, hoạt động thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ. Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có nội dung, hình thức phong phú, năng động, đa đạng, hấp dẫn và đậm đà bản sắc dân tộc, tiến hành việc giáo dục tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người, nâng cao dân trí và hoàn thiện con người theo hướng chân, thiện, mỹ. 

      Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, những sự tích anh hùng của bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến và trong công cuộc đổi mới đất nước. Tình đoàn kết chiến đấu của dân tộc ba nước Đông Dương trên con đường huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh”.